Marketingová komunikácia na Internete - úvod

05.09.2006, 18:13, Jana Gombošová

Komunikácia na Internete je v súčasnosti významným prvkom marketingového mixu. Internet sa postupne stáva kľúčovým komunikačným kanálom pre kontakt so spotrebiteľom, keďže spotrebitelia na Internete trávia čoraz viacej času a sú horšie zasiahnuteľní tradičnými médiami.

Firma by mala vytvoriť konkrétnu koncepciu zaradenia internetovej marketingovej stratégie do firemnej stratégie, definovať možnosti využitia Internetu v podnikaní a stanoviť si jasné a merateľné ciele.
Každý internetový projekt by mal mať formulované konkrétne ciele marketingovej komunikácie. Dôvodom formulácie cieľov je zachytiť hlavný zmysel a účel internetovej marketingovej stratégie.

Marketéri bez definovania špecifických cieľov nemôžu žiadnym spôsobom zistiť, či je internetová marketingová stratégia firmy úspešná, či analyzovať príčiny, prečo úspešná nie je. V budúcnosti sa môžu marketéri oprieť o tieto ciele a riešiť tak problémy týkajúce sa rôznych možností propagácie firmy na Internete, ako aj rozvoja firemnej web prezentácie.

Dobre formulované ciele marketingovej komunikácie na Internete nemožno vytvoriť bez predchádzajúcej segmentácie používateľov Internetu a analýzy konkurencie a trhu.

Postup pri vytváraní a implementácii internetovej marketingovej stratégie zahŕňa tieto kroky :
  •  segmentáciu používateľov Internetu
  • analýza konkurencie
  • definovanie konkrétnych a merateľných cieľov, ktoré možno dosiahnuť pomocou online marketingu
  • odhadnutie úspešnosti cieľov
  • definovanie príležitostí využitia Internetu vo firme a výber obchodného modelu
  • výber prvkov marketingového mixu
  • stanovenie finančných prostriedkov vyčlenených na prezentáciu firmy na Internete
  • definovanie kritérií úspechu a spôsobu ich merania
  • formulácia variantov Internetovej stratégie, vyhodnotenie variantov a výber stratégie
  • realizácia vybranej stratégie
Spracované podľa: BLAŽKOVÁ, M. : Jak využít Internet v marketingu. Krok za krokem k vyšší konkurencieschopnosti. Praha : Grada, 2005. s. 118
 
« Späť


Diskusia: "Marketingová komunikácia na Internete - úvod"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

tvorba web stránok www.biznisweb.sk

 

Jednoduché vytvorenie web stránky:

 

Vytvoriť web stránku pre firmu. 

Vytvoriť Internetový obchod. 


BiznisWeb.sk
je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

MojeObchody.sk

:: Porovnávač produktov

 

Tvorba-eshopu.sk

:: Aký systém na tvorbu eshopu?