Internetové komunikačné stratégie

12.07.2006, 08:37, Jana Gombošová

V marketingovom mixe má Internet najväčší vplyv na komunikáciu. Komunikácia firmy
v prostredí Internetu nadobúda na významnosti, pretože na Internet je pripojená stále väčšia časť svetovej populácie a celý proces je umocnený rýchlym rozvojom informačno-komunikačných technológií (napr. WAP, SMS, PDA, e-mail, Skype, ICQ), zmenami a dynamikou globálneho ekonomického prostredia.

Využitie Internetu v marketingovej komunikácii prináša pre firmu nové možnosti pre vnútrofiremnú komunikáciu, podnikovú kultúru, ako aj pre aktívny kontakt so zákazníkom. Výsledkom je vytvorenie nového komunikačného prostredia a celkové zefektívnenie komunikácie.

Komunikačnou stratégiou firma upravuje vzťahy k svojim zamestnancom, zákazníkom,
k verejnosti a obchodným partnerom a uskutočňuje svoje komerčné aktivity na Internete. Pri tvorbe internetovej komunikačnej stratégie treba venovať pozornosť stanoveniu cieľov, spôsobom ich dosiahnutia, meraniu dosiahnutých výsledkov, návrhu mediaplánu, časovému harmonogramu jeho realizácie a vyčleneniu finančných prostriedkov. Nevyhnutné je tiež poznanie internetovej komunikačnej stratégie konkurentov v jednotlivých krajinách, kde má firma záujem ponúkať svoje produkty a služby.

Z hľadiska medzinárodného marketingu treba brať pri uplatňovaní komunikačnej stratégie na Internete ohľad na kultúrne zvyklosti jednotlivých štátov, legislatívne predpisy a ekonomicko – sociálne podmienky cieľovej skupiny v danom regióne.

V rámci internetových komunikačných stratégií môže firma využiť Internet ako :

Zdroj informácií a skúseností, chápaný najmä vo vzťahu k zamestnancom firmy, partnerom a vonkajšiemu prostrediu. Zamestnanci rozvíjajú pomocou Internetu svoje zručnosti, dopĺňajú si svoje vedomosti a vzdelanie. Sledujú aktivity konkurencie a situáciu v odvetví.

Pomocou Intranetu, prípadne CRM systému (systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi, tzv. Customer Relationship Management System) získavajú aktuálne informácie o dianí vo firme. Medzi služby Intranetu patrí napr. zdieľanie dokumentov, databáz a archívov, plánovanie, organizovanie, riadenie projektov, študijné materiály, návody, informácie o firme, telefónne zoznamy, atď. Partneri – predajcovia majú do Intranetu prístup, ale nemajú prístupové práva do všetkých jeho častí.

Prezentačné médium,
kde cieľom je podpora komunikácie s vonkajším prostredím, predovšetkým komunikácie vo vzťahu k zákazníkom a verejnosti. Základom prezentácie firmy na Internete je tvorba web stránky pre cieľové skupiny, ktoré chce firma kampaňou osloviť.

Dôležité je premyslieť funkcionalitu web stránky, dizajn, obsah, ako aj možnosť spätnej väzby od návštevníkov web stránky. Ak firma podniká vo viacerých krajinách, musí určiť, akú stratégiu komunikácie na Internete použije v jednotlivých krajinách, prípadne aké služby bude ponúkať cez svoju web stránku cieľovým skupinám.

Výhodou vlastnej web stránky pre firmu je okrem iného zvýšenie povedomia o firme, zlepšenie corporate image, možnosť trhovej expanzie a prístupu na globálne trhy. V mnohých situáciách web stránka priamo poskytne skúsenosť s produktom alebo službou (rôzne druhy kalkulačiek, simulátorov, demoverzií). Podobne pre veľa produktov a služieb býva priamo obchodným miestom, kde sa obchod zrealizuje, prebehne platba, niekedy aj distribúcia (napr. pri softvérových produktoch).

Ak chce firma preniknúť na nové trhy, jedna z najefektívnejších ciest je poskytnúť obsah v rôznych jazykoch. Jednoducho povedané, stačí zaplatiť za preklad a firma zväčšila svoj trhový dosah na milióny ľudí. Pri prekladoch treba mať na pamäti rozdielnosti v jednotlivých príbuzných jazykoch – napr. kanadská, francúzska a africká Francúzština atď.

Firma by mala využiť služby prekladateľa z cieľového regiónu. Taktiež treba brať do úvahy množstvo faktorov, ktoré sú spojené s prevádzkou viacjazyčných web stránok. „Globálne priateľský web“ (globally – friendly web site) nekladie návštevníkom rôznych krajín a kultúr žiadne bariéry.

Informačný systém a komunikačné médium.
Internet je nástrojom výmeny informácií a podporuje komunikáciu vo vnútri firmy, ako aj navonok. Firma môže komunikovať so zákazníkmi rôznymi spôsobmi, podstatné informácie zverejňuje na svojej web stránke.

Niektoré informácie získa návštevník web stránky po vyplnení formulára a firma mu ich pošle prostredníctvom automatizovaného systému na jeho e-mailovú adresu.

V súvislosti s právnou zodpovednosťou by mala firma vytvoriť všeobecné obchodné podmienky upravujúce prípady, ktoré môžu nastať pri obchodoch s cudzími prvkami a tieto firma uverejní na svojej web stránke. Web stránka je zároveň aj zdrojom informácií o tom, kto sú návštevníci webu, resp. kto sú zákazníci firmy, ako sa správajú a čo ich zaujíma.

Spracované podľa:
BLAŽKOVÁ, M. : Jak využít Internet v marketingu. Krok za krokem k vyšší konkurencieschopnosti. Praha : Grada, 2005.
 
« Späť


Diskusia: "Internetové komunikačné stratégie"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre

tvorba web stránok www.biznisweb.sk

 

Jednoduché vytvorenie web stránky:

 

Vytvoriť web stránku pre firmu. 

Vytvoriť Internetový obchod. 


BiznisWeb.sk
je jednoduchý systém pre rýchle vytvorenie web stránok.
S BiznisWeb.sk vytvoríte úspešné web stránky.
 

MojeObchody.sk

:: Porovnávač produktov

 

Tvorba-eshopu.sk

:: Aký systém na tvorbu eshopu?